BINANCE:UNIUSDT.P   UNI / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
- KB1: Giá break đường volume trên và đc hỗ trợ bởi PP => Buy.
- KB2: Giá sw ở đường volume và break => buy tạo đỉnh mới cao hơn
- KB3: Giá break đường volume dưới và đc hỗ trợ bởi PP => sell
- KB4: Giá phản ứng tạo đáy cao hơn => buy
- Theo dõi hành động giá để phản ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.