BINANCE:UNIUSDTPERP   UNI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
9 lượt xem
0
- KB1: Giá break đường volume trên và đc hỗ trợ bởi PP => Buy.
- KB2: Giá sw ở đường volume và break => buy tạo đỉnh mới cao hơn
- KB3: Giá break đường volume dưới và đc hỗ trợ bởi PP => sell
- KB4: Giá phản ứng tạo đáy cao hơn => buy
- Theo dõi hành động giá để phản ứng