SonLe_Trader-It-Noi

MUA US100 - Simple Price Action

Giá lên
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
FPMARKETS:US100   US Tech 100 Index Cash
- Xu Hướng: Tăng
- Động Lượng: Tăng
- Giá đã Pullback xong (Inside Bar)
=> MUA

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 3
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên tại Giá 18970
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên tại Giá 19414 => Free Trade
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên tại Giá 19480 => Free Trade
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã đạt Target tại 19713
Kết quả: Lãi (+3R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.