TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US10Y đã chạm kháng cự, dự báo sẽ tiếp tục phát triển
亗𝓜𝓪𝓡𝓪亗
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.