Cowboyyy

US2000 - Đã dính cắt lỗ.

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
FOREXCOM:US2000   US Small Cap 2000
Nếu không dính cắt lỗ liệu có đạt R5
Bình luận:
cuộc chơi luôn luôn là vậy mà
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.