Cowboyyy

US2000 - Đã dính cắt lỗ.

Giá lên
FOREXCOM:US2000   US Small Cap 2000
Nếu không dính cắt lỗ liệu có đạt R5
Bình luận: cuộc chơi luôn luôn là vậy mà