Kalima102

Sell Limit US2000

Giá xuống
OANDA:US2000USD   US Russ 2000
Chặn đầu xe lửa, sell limit US2000. Hy vọng tôn trọng vùng giá quan trọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.