Paulhdvn

US30 hiện đang đi ngang, Canh sell

Paulhdvn Cập nhật   
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Sau khi phản ứng tại 32994 thì giá đang tăng
Giá đang đi ngang trong đoạn 33774 32930. hiện tại không hợp lý cho 1 kèo buy, đợi sell tại poi 33701 sẽ hợp lý hơn
Giao dịch đang hoạt động:
miss sell. giá đã khớp buy

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.