PEPPERSTONE:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
US30 sắp về vùng cản mạnh trên khung D, chờ phản ứng giá tại đây nếu có sự từ chối mạnh mẽ sẽ sell,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.