GAMOFX

fakey kết hợp đa khung thời gian thực chiến trên cặp US30 24-12

Giá lên
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Lạm dụng và quan sát nhiều TF khác nhau sẽ khiến bạn bị mâu thuẫn xu hướng, loạn giao dịch, đây là chiến thuận đơn giản bất cứ ai cũng áp dụng được minh họa với fakey trading + 2 TF gần nhau nhất.
mời các bạn theo dõi chi tiết video với US30 thực chiến hôm nay 24-12-2022

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.