GAMOFX

US30 kèo quá tốt để sell với BOS X

Giá xuống
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
BOS X
$$$ LỚN
mời các bạn cùng tham khảo và phân tích 2 dấu hiệu này nâng tỷ trọng winrate rất cao!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.