BLACKBULL:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
sự điều chỉnh sắp xảy ra ít nhất cso thể ăn 30 phần trăm . vikj thế thứ hai trên mt4 giữ đến khi được chứng minh mình sai

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.