Persephone_AM

Divergence indicator and Price

Giá lên
Persephone_AM Cập nhật   
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Một phân kỳ tăng giá xuất hiện trên khung H4 của chỉ số tương lai US30, Tôi sẽ xuống biểu đồ thấp hơn để tìm điểm vào, Một giao dịch tốt hơn Forex và các CFD khác trong ngày hôm nay.
Giao dịch đang hoạt động:
Các anh châu âu Bò làm giả giá để nhảy vào lùa gà rồi vào lại lệnh ăn lợi thế. Trading lừa lọc đủ kiểu. Tôi vào một lệnh Buy 33110.90.
Bình luận:
Nhiều Ông Bò châu âu cũng giả làm Gấu ép giá và nhảy vào liên tục
Bình luận:
Hedging lệnh khóa lãi, ngồi chờ thôi.
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng lệnh thủ công , Đủ tiền coffee cả ngày.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.