PEPPERSTONE:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
US30- Mô hình nêm mở rộng
Có thể canh giao dịch TRAP tại 2 cạnh biên như mô tả
Bình luận:
Một p/án khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.