GAMOFX

kịch bản dài hạn cho US30

Giá lên
BLACKBULL:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
tôi sẽ canh buy và sell dài đối với plan dài hạn của US30.
RR khá ổn,
giá tăng trước và giảm sau và sau cùng là tăng mạnh khi test OB

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.