CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
tôi đang thấy tín hiệu hồi phục US30 ngày hôm nay
góc độ phân tích kỹ thuật ngắn hạn
hãy tham khảo lệnh và nhớ traning stoploss lệnh nhé .
Bình luận: traning stoploss

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.