FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Mua theo xu hướng sl tp entry như hình. tất cả chỉ là tham khảo. quản lý vốn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.