CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
26 lượt xem
2
Giá đang thoát ra khỏi cờ điều chỉnh H4.
Nhận định cá nhân