phamdinhmanh

US30 - Chờ tín hiệu mua vào

Giá lên
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Us30 Tạo đáy mới. Chờ tín hiệu mua vào theo chỉ báo của mọi người nhé