FAST-TRADING

US30 tích luỹ trong biên tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đang trong giai đoạn tích luỹ ngắn hạn, dự kiến trong hôm nay giá sẽ hồi lại Zone 2 và bật đến Zone 3

Zone 1: 35735 - 35765
Zone 2: 35634 - 35654
Zone 3: 35567 - 35581
Zone 4: 35456 - 35491

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.