FAST-TRADING

US30 điều chinh ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn, chú ý canh Sell Zone hiện tại với vùng Target dự kiến ơ Zone 4

Zone 1: 35734 - 35762
Zone 2: 35638 - 35650
Zone 3: 35560 - 35584
Zone 4: 35443 - 35471

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd