FAST-TRADING

US30 điều chinh ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn, chú ý canh Sell Zone hiện tại với vùng Target dự kiến ơ Zone 4

Zone 1: 35734 - 35762
Zone 2: 35638 - 35650
Zone 3: 35560 - 35584
Zone 4: 35443 - 35471

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.