FAST-TRADING

US30 điều chỉnh ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đang xuất hiện tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn trước cuộc họp FOMC. Dự kiến giá sẽ giảm ngắn hạn về Zone 3. Trường hợp nếu bật ngược lên Zone 2 thì giá sẽ tiếp tục tăng.

Zone 1: 35928 - 36009
Zone 2: 35843 - 35869
Zone 3: 35727 - 35785
Zone 4: 35628 - 35647

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.