FAST-TRADING

US30 nhiều khả năng vượt khỏi vùng đỉnh lịch sử 36641

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đang có dấu hiệu vượt khỏi vùng đỉnh 36641, chúng ta có thể canh Buy quanh Zone 2.

Zone 1: 36792 - 36845
Zone 2: 36537 - 36637
Zone 3: 36271 - 36357
Zone 4: 35930 - 36066.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.