FAST-TRADING

US30 đang điều chỉnh về Zone 4

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có dấu hiệu quay đầu giảm điểm, chờ giá thủng Zone 3 và có thể sell về Zone 4

Zone 1: 36709 - 36785
Zone 2: 36464 - 36537
Zone 3: 36260 - 36322
Zone 4: 360220 - 36058

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.