FAST-TRADING

US30 quay về xu hướng tăng tích cực

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay sẽ canh Buy tại Zone 2 và 3, khi nào Zone 3 bị thủng thì mới giảm trở lại.
Zone 1: 34596 - 34688
Zone 2: 34442 - 34491
Zone 3: 34091 - 34165
Zone 4: 33721 - 33838

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.