FAST-TRADING

US30 xuất hiện tín hiệu điều chỉnh về Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay xuất hiện tín hiệu điều chỉnh về quanh Zone 2.

Zone 1: 35604 - 35665
Zone 2: 35340 - 35400
Zone 3: 35002 - 35138
Zone 4: 34687 - 34758

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd