FAST-TRADING

US30 TIẾP TỤC BẮT SELL TRONG NGÀY

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay khả năng vẫn sẽ tiếp tục giảm điểm trong ngắn hạn. Có thể Sell quanh Zone 2

Zone 1: 34720 - 34845
Zone 2: 34342 - 34519
Zone 3: 33702 - 33997
Zone 4: 33268 - 33492
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.