OANDA:US30USD   US Wall St 30
giá phá vỡ vũng càn rồi bật lên. Tạo tâm lý fomo bán xuống. Chờ nến đóng bên trên vùng cản rồi buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.