OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 khả năng cao sẽ lên test lại vùng đỉnh 36500 sau đó sẽ có sự điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên cần quan sát vùng đỉnh để đưa ra quyết định.