OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 khả năng cao sẽ lên test lại vùng đỉnh 36500 sau đó sẽ có sự điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên cần quan sát vùng đỉnh để đưa ra quyết định.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.