FAST-TRADING

US30 canh Buy tại Zone 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đã vượt khỏi vùng đỉnh lịch sử, nhiều khả năng sẽ test lại Zone 3 có thể canh Buy tại vùng này hôm nay

Zone 1: 36869 - 36934
Zone 2: 36731 - 36773
Zone 3: 36557 - 36642
Zone 4: 36271 - 36359

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd