FAST-TRADING

US30 canh Buy tại Zone 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đã vượt khỏi vùng đỉnh lịch sử, nhiều khả năng sẽ test lại Zone 3 có thể canh Buy tại vùng này hôm nay

Zone 1: 36869 - 36934
Zone 2: 36731 - 36773
Zone 3: 36557 - 36642
Zone 4: 36271 - 36359

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.