FAST-TRADING

US30 tích luỹ trong xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang trong giai đoạn tích luỹ đi ngang, ta có thể canh Buy tại Zone 2.

Zone 1: 36531 - 36587
Zone 2: 36268 - 36371
Zone 3: 35914 - 36061
Zone 4: 35425 - 35584

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.