genesis_trading_center

US30 (Wall Street 30) H1

OANDA:US30USD   US Wall St 30
Sóng Elliote

Cập nhật lại phân tích sáng nay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.