FarmerForex

Bẫy giá US30

FarmerForex Cập nhật   
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Bãy giá Us30 trên khung thời gian H1.
Vào lệnh theo phương pháp lựu đạn
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.