FAST-TRADING

US30 CANH SELL TẠI ZONE 2

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục canh Sell quanh Zone 2 hoặc Zone 4 nếu xu hướng tiếp tục thủng Zone 3.

Zone 1: 35241 - 35379
Zone 2: 34978 - 35065
Zone 3: 34600 - 34676
Zone 4: 34468 - 34600.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.