OANDA:US30USD   US Wall St 30
Sóng Elliote

Khả năng cao US30 vừa hoàn thành 5 sóng xuống US30 nên khả năng cao ở H1 US30 sẽ có nhịp lên vùng 26600. Rồi ta sẽ quan sát vùng giá đó để đưa ra quan điểm về US30 tiếp theo.