OANDA:US30USD   US Wall St 30
Sóng Elliote

Khả năng cao US30 vừa hoàn thành 5 sóng xuống US30 nên khả năng cao ở H1 US30 sẽ có nhịp lên vùng 26600. Rồi ta sẽ quan sát vùng giá đó để đưa ra quan điểm về US30 tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.