FAST-TRADING

US30 ĐÃ QUAY LẠI XU HƯỚNG TĂNG

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đã quay trở lại xu hướng tăng, tiếp tục canh Buy quanh Zone 2.

Zone 1: 35581 - 35683
Zone 2: 35315 - 35449
Zone 3: 35056 - 35198
Zone 4: 34817 - 34950

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.