FAST-TRADING

US30 PHÂN KỶ XU HƯỚNG

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay sẽ có sự phân kỳ về xu hướng, có thể Buy khi vượt Zone 2 hoặc Sell khi thủng Zone 3.

Zone 1: 35581 - 35683
Zone 2: 35196 - 35309
Zone 3: 34814 - 34996
Zone 4: 34342 - 34464
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.