FAST-TRADING

US30 CANH BUY TẠI ZONE 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 trong hôm nay dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi quay về Zone 2

Zone 1: 35804 - 35851
Zone 2: 35668 - 35701
Zone 3: 35455 - 35532
Zone 4: 35202 - 35316

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.