FAST-TRADING

US30 tiếp tục chờ vượt tích luỹ

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đang trong quá trình tích luỹ và chưa có sự xác nhận về xu hướng mới. Có thể Sell nếu giá thủng Zone 3 hoặc Buy nếu giá vượt khỏi Zone 2.

Zone 1: 36164 - 36225
Zone 2: 35925 - 36001
Zone 3: 35695 - 35828
Zone 4: 35275 - 35450
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.