FAST-TRADING

US30 quay trở lại nhịp tăng ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay nhiều khả năng sẽ quay trở lại xu hướng tăng trong ngắn hạn, có thể canh Buy tại Zone 2

Zone 1: 35614 - 35657
Zone 2: 35185 - 35199
Zone 3: 34934 - 35011
Zone 4: 34715 - 34786

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.