triple1trading

US500 Có dấu hiệu giảm điều chỉnh

Giá lên
PEPPERSTONE:US500   USA S&P 500 Index
Từ chiến lược Buy hôm qua, giá đã tăng nhưng không đủ lực để đạt được target, chúng ta sẽ đóng lệnh buy và sell lại
Target vùng hồi quy 23.6 của Fibonannci tăng giá
Cắt lỗ: 4505

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.