Chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 ,
Giá liên tục lập đỉnh mới tuy có dấu hiệu quá bán ở RSI đỉnh thấp dần, và chỉ báo MACD volum cũng càng ngày càng nhỏ và giảm dần
Khuyến nghị:
Ngắn hạn: Bán SL trên đỉnh
Dài hạn: sell ngay tại giá hiện tại SL, TP thả nổi đến khi có thông báo cập nhật. Hoặc đợi giá break trendline tăng( đóng cửa nến D1 nằm dưới đường trendline tăng rồi sell

US stock index S&P 500 ,
The price is continuously making new highs, although there are signs of oversold reading at the lower peak RSI , and the MACD volum is also getting smaller and smaller.
Recommendations:
Short term: Sell SL on top
Long term: Sell now at current price SL, TP floating until further annoucements. Or wait for the price to break the rising trendline (close the D1 candle below the uptrend line and then sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.