smallturtle

Chờ tín hiệu sell SP500

Giá xuống
CURRENCYCOM:US500   US 500
- Biểu đồ tuần: Nến tuần đã xác nhận Dowtrend
- H4: Vùng cung tiềm năng 4420, sell xuống mục tiêu giá 4247
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.