Dautusieude_Official

US500: Chờ về 4360 để Long dài hạn

Giá lên
CAPITALCOM:US500   US 500
Chỉ Số US500 sau phiên tối Thứ 4 đang đi vào vùng điều chính.

Điểm mua thích hợp : 4360
Cắt lỗ: 4290

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.