smallturtle

Chờ bán SP500

Giá xuống
CURRENCYCOM:US500   S&P 500
- Biểu đồ H4: Động lượng giảm vẫn còn, phe bán có thể tiếp tục bán xuống, kiểm định lại vùng 4605
- Kế hoạch bán
+ Giá chờ bán: 4768.8
+ Giá cắt lỗ: 4822
+ Giá chốt lời: 4605