smallturtle

Chờ bán SP500

Giá xuống
CURRENCYCOM:US500   US 500
- Biểu đồ H4: Động lượng giảm vẫn còn, phe bán có thể tiếp tục bán xuống, kiểm định lại vùng 4605
- Kế hoạch bán
+ Giá chờ bán: 4768.8
+ Giá cắt lỗ: 4822
+ Giá chốt lời: 4605
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.