DuyCandle

US500 Đưa ra tín hiệu và cần cân nhắc vì quan điểm cá nhân

Giá lên
CAPITALCOM:US500   US 500
Đối với một thiết lập ARB xảy ra trong thị trường chứng khoán đó là một cảnh báo tốt trong giao dịch để có được tỷ lệ xác suất tốt trong tay. Chỉ cần quản lý vốn chặt và tuân thủ luật chơi trên mọi kèo giao dịch phải xem xét kỹ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.