thanhnguyen19979

Cây USDCAD đã hoàn thành vai đàu vai ngược

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cây USDCAD đã hoàn thành vai đàu vai ngược và đang quay lại test chân mô hình và vùng hỗ trơ chờ tín hiệu đảo chiều mút lên :D :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.