xuanhaimmoer

USDCAD - Phá xu hướng tăng ngắn hạn

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá đã phá treng tăng ngắn hạn

Đợi USDCAD hồi lên vùng giá trên biểu đồ và short entry với TP và SL.

Good luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.