ThanhThaoMC

13/05 USDCAD bán vào cuối sóng vàng thứ 5

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada

USDCAD đang bắt đầu sóng 3 bước mới sau khi kết thúc đợt sóng 5 bước( vàng)
Đây là sóng 3 bước giả định của sóng xung lực màu tím lớn
Target: giảm xuống 850 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.