Rise-N-Shine

USDCAD Cơ hội Mua sắp đến rồi !

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Thứ 2 tuần 4-4/2022 Nếu đóng cửa nến xanh là cơ hội đẹp cho phe Mua !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.