FOREXCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
RSI H4 tạo phân kỳ
đồ thị chạm vùng kháng cự và trendline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.