URIFX

USDCAD #Canh Sell Wave cuối

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mình chờ 1 wave cuối rồi vào lệnh. Còn xuống luôn thì chờ consolidation
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.